کمیته پیوست سلامت استان

 

کمیته پیوست سلامت استان سیستان و بلوچستان

در تحربیات جهانی یکی از روش های ایجاد حساسیت به سلامت مردم در دستگاها ، نهادینه کردن کردن ابزاری به نام ارزیابی اثرات سلامتی است که به موجب این فرضیه در تاریخ 16/ 10/96 در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان طرح و به تصویب رسید و به دستگاه های متولی امر ابلاغ شد  و به دستگاه  ها و سازمان ها موکدا اعلام گردید که قبل از اجرای پروژه ها از نظر تاثیر آنها بر سلامت مردم چه در قبل و چه در حین و یا بعد ازاجرا ارزیابی لازم صورت گرفته و تغییرات لازم برای تولید سیاست های سالمتر انجام دهند.

مراحل تدوین پیوست سلامت

Ø      انتخاب سیاسیت ها

Ø      انجام ارزیابی و ارائه گزارش

Ø      گردش کار

Ø      تامین منابع مالی

Ø      ارتقاء و باز بینی

ماده یک: انتخاب سیاست ها

·         موارد مشمول این برنامه کلیه سیاست ها، برنامه های جامع و پروژه های بزرگ یا جدیدعمرانی و بخش خصوصی در استان خواهد بود که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب می شود.

·         موارد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای ارزیابی اثرات به کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ارجاع و این کارگروه موظف گردید ظرف یک ماه پس از دریافت مصوبه  نتایج را به شورای برنامه ریزی و تو سعه استان اعلام کند

·         کلیه سازمان های دولتی استان موظف شدند که در مجموعه خود تصمیماتی اتخاذ کنندکه گستره استانی و کلان دارد، می بایست از این مشورت ها بهره گیرند.

ماده دو :  انجام ارزیابی وارائه گزارش

الف )کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان موظف گردیدبا تشکیل تیم ارزیابی ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را در سه حالت توامان اعلام نماید.

v     اثرات مثبت بر سلامت

v     اثرات منفی بر سلامت و احتمال بروز این گونه اثرات

v     پیشنهادات اصلاحی برای کاستن از اثرات منفی یا افزودن به اثرات مثبت

ب ) کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان موظف گردید ضوابط ارزیابی را به صورت دستور العمل ارزیابی حد اکثر دو ماه پس از تصویب آماده کند و پس ازآن ظرفیت سازی مربوطه را در استان ارتقاء دهد.

ماده سه :   گردش کار

الف) دبیر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان موظف گردید مسئول ارزیابی را تعیین و با ابلاغ  دستور العمل ارزیابی کار وی را پایش کند

ب) مسئول ارزیابی موظف است طبق دستور العمل ، ذینفعان مرتبط به ارزیابی را از سازمان های  مختلف جمع کرده و علاوه بر استفاده ار داده های تحقیقاتی و شواهد ، از نظرات این ذینفعان استفاده نماید.

 استفاده از نظرات سازمان های مردم نهاد و شورا های اسلامی شهر و روستا الزامی است.

ج) نتایج ارزیابی باید در چاچوب مشخص شده در دستور العمل به کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی  ارائه کند تا پس از تصویب و اصلاحات لازم به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شود.

ماده چهار : تامین مالی

دستگاه اجرایی موظف گردیدند اعتبار لازم برای ارزیابی اثرات سلامتی را در سر جمع اعتبارات پروژه پیش بینی کند 0 به این ترتیب هزینه های مربوط به مشاوره سلامت از خود بودجه پروژه تامین خواهد شد .

ماده پنج:  ارتقاء و باز بینی آیین نامه

الف) کارگروه تخصصی سلامت و امنت غذایی استان موظف گردید برنامه های توجیهی و آموزشی برای کلیه ذینفعان مرتبط برگزار کند و به اندازه کافی در این باره فرهنگ سازی نمایند.

ب) بازبینی این آیین نامه و تصویب آن بر عهده شورای برنامه ریزی و یوسعه استان است که با تایید استاندار صورت می گیرد.

در استان سیستان و بلوچستان پس از تصویب در کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان آیین نامه پیوست سلامت به کلیه دستگاه های متولی اعلام و پیگیری مصوبات و ارسال به شورای عالی سلامت امنیت غذایی کشور صورت می پذیرد.

 


دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

محتوای مرتبط