کمیته دیده بانی سلامت

کمیته دیده بانی سلامت استان سیستان و بلوچستان

تعریف:

 دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام درونداد های اطلاعاتی و فرایند های موجود عمل می کند. محل دست یافتن به درونداد های پایه، سلسله ای از منابع اولیه اطلاعات است. دیده بانی به عنوان ابزاری سیاست محور، عمدتاً بر روی اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری و عمل سلامت و بطور خاص اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاری و تصمیم گیری سلامت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد.

ماده 1) هدف

1ـ هم افزایی مراجع جمع آوری اطلاعاتی سازمانها  و دستگاه ها برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سلامت مردم استان

2ـ کاربست  گزارش های دیده بانی در نظام سیاست گذاری استان

3ـ انسجام نظام های اطلاعاتی مرتبط با سلامت و کاهش همپوشانی ها و مغایرت ها

4ـ افزایش سرعت شناسایی مشکلات سلامت و تصمیم گیری برای آن

5ـ پایش برنامه ها و سیاست های سلامت استان

 

ساختار و محل استقرار کمیته دیده بانی سلامت استان سیستان و بلوچستان

1. محل تشکیل دیده بانی در دبیر خانه سیاست گذاری سلامت و زیر نظر این دبیر خانه است.

2. رئیس  کمیته دیده بانی سلامت مدیر کل اطلاعات و فناوری استانداری می باشد.

3. دبیر کمیته دیده بانی مسئول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.

4. اعضاء کمیته دیده بانی 10 نفر می باشد که یکی از اعضاء باید عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و متخصص آمار زیستی باشد.

5.کلیه مسئولین  واحد های آمار سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان که بیشترین تاثیر بر سلامت دارند عضو دیده بانی می باشند.

6. احکام تمام اعضاء کمیته دیده بانی توسط  دانشگاه علوم پزشکی و با امضاء ریاست دانشگاه و استاندار می باشد.

7. محل تصویب آیین نامه کمیته دیده بانی در هیات رئیسه و کارگروه سلامت و امنیت غذایی می باشد.

8.کمیته دیده بانی در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت تشکیل شده و دعوت نامه مربوطه و کاربست مصوبات در مراجع تصمیم گیری توسط دبیر خانه سیاست گذاری سلامت انجام خواهد شد.

 


دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

محتوای مرتبط