شورای پیام رسان سلامت

شورای پیام رسان سلامت دانشگاه

به منظور عملیاتی سازی راهبرد ارتقای سواد سلامت مردم و اطلاع رسانی در زمینه الویت دار مندرج در برنامه جامع سلامت استان تشکیل گردید0

اهداف شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Ø      هدف مندی و افزایش سرعت اطلاع رسانی رفتار های سالم و تسهیلات محیطی مناسب

Ø      ارتقای کیفیت اطلاعات و پیام های ارائه شده

Ø      مراقیت از تداوم و ارتیاط پیام های سلامت در ابعاد مختلف و دوره های زمانی گوناگون

Ø      حفظ و ارتقای حمایت ذینفعان از برنامه و تشویق مردم

Ø      نهادینه سازی طرح جامع سلامت استان

اعضاء و وظایف

·         مدیر روابط عمومی دانشگاه بعنوان رئیس شورای پیام رسان

·         کارشناس ارشد معاونت های درمان، بهداشت و غذا دارو(معادل رابطان برنامه راهبردیدانشگاه در معاونت های مذکور)

·         کارشناس مسئول آموزش بهداشت(دبیر پیام ها و تسهیلات سلامت)

·         کارشناس روایط عمومی( دبیر اطلاع رسانی اخبار و اتفاقات سلامت محور)

·         نماینده دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان(سایت اطلاع رسانی)

·         نماینده روابط عمومی استانداری

انتخاب رسانه های برتر در انعکاس پیام ها و اخبار سلامت

انتخاب هزینه اثربخش ترین راهکارهای انتقال پیام های سلامت جهت گروه های هدف

پیگیری تامین هزینه های اطلاع رسانی با مشارکت کلیه ظرفیت های استانی دولتی ،  خصوصی و منابع مالی خیرین و شهرداریها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

محتوای مرتبط