شرح وظایف

رسالت گروه:

 توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه

برنامه ها:

1-      برنامه ملی خودمراقبتی (برنامه پنجم تحول سلامت در حوزه بهداشت) با چهار رویکرد خودمراقبتی فردی (تربیت سفیر سلامت خانواده)، خودمراقبتی سازمانی، خودمراقبتی اجتماعی و  گروههای خودیاری

2-      نیازسنجی سلامت

3-    برنامه جامع آموزش همگانی سلامت

4-      ساماندهی رسانه ها و مداخلات آموزشی

5-     برنامه های آموزشی در مدارس / دانشگاهها(تربیت سفیران سلامت دانش آموز/ دانشجو، آموزش معلمان و والدین)

6-      مشارکت های مردمی

اهداف اختصاصی:

ارتقای دانش و سواد سلامت مردم

افزایش تولید استاندارد منابع علمی آموزش سلامت 

ارتقاء  کیفی مداخلات و فعالیت های آموزشی

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت

 برنامه های اجرایی: 

·        توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

·        توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

·        توانمندسازي خانواده ها  براي خودمراقبتي

·        توانمندسازی جوامع و سازمان ها برای خودمراقبتی

·        توسعه جوامع سالم و مروج سلامت

·        توسعه مشاركت مردمي براي ارتقاي سلامت

·        برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

·        طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی

·   توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

·        مشارکت و طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی

·        مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم

·        جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

·        ......................


گروه آموزش و ارتقای سلامت

محتوای مرتبط